Managementverklaring

Door het hanteren van ons risicobeheersings- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Echter, geen enkel systeem van interne risicobeheersing en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van ondernemingsdoelstellingen, noch kan het alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen.
Onze externe accountant onderzocht in het kader van de jaarrekeningcontrole 2016 onderdelen van onze interne beheersing. Dit onderzoek was gericht op het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening en omvat daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek kunnen blijken.
Vanaf boekjaar 2016 zijn wij overgegaan naar een nieuwe accountant. Net als de vorige accountant concludeert de huidige accountant dat de algehele controle-omgeving van het Havenbedrijf Rotterdam van goed niveau is. En dat de interne beheersing zich verder heeft ontwikkeld door onze raamwerken voor financiële controle op onze belangrijkste processen zoals contractopbrengsten, zeehavengelden en inkopen. Ter verdere aanscherping van onze controle-omgeving pakken we de aanbevelingen omtrent IT-beheersing verder op.
Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en partijen die deel uitmaken van ons risicobeheersings- en controlesysteem, oordeelt de Algemene Directie dat het risicobeheersing- en controlesysteem in het verslagjaar 2016 naar behoren werkte en een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat.