Opgetreden risico’s en onzekerheden

De belangrijkste risico’s in 2015 waren ook in 2016 actueel. Wel hebben wij twee risico’s breder getrokken en anders geformuleerd, te weten “Uitfasering kolencentrales” naar “Rotterdamse haven haalt de CO2-reductiedoelstelling niet”, en “Hoge vestigingskosten” naar “Hoge ketenkosten”. Dit om de uitdaging waarvoor wij staan vollediger te duiden.
Er zijn geen risico’s en onzekerheden opgetreden die een dusdanige impact hadden op het afgelopen boekjaar, dat wij daartoe aanpassingen hebben gedaan aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. De getroffen maatregelen en acties waren afdoende om de gevolgen voor het Havenbedrijf Rotterdam te beperken.
Naar verwachting zullen de belangrijkste risico’s voor komend jaar niet wezenlijk anders zijn. Wij verwachten vooralsnog dat de ingezette maatregelen samen met de focus op onze strategische thema’s energietransitie, digitalisering en innovatie toereikend zullen zijn.