Toelichting op het jaarverslag

Geïntegreerd verslag

Met dit geïntegreerde verslag willen wij op zo transparant mogelijke wijze verantwoording afleggen aan onze stakeholders over de economische én maatschappelijke waarde die we creëren.

Selectie van onderwerpen

Op basis van de materialiteitsmatrix bepalen wij welke onderwerpen we opnemen in het jaarverslag en waar de meeste aandacht aan wordt besteed.

Samenhang

De hoofddoelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 en de daarbij horende enablers hangen samen met de thema's die wij en onze stakeholders van belang achten.

Scope van het jaarverslag

Dit jaarverslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016.

Verslaggevingsgrondslagen

Bij het jaarverslag nemen wij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek in acht. Ook stellen wij ons jaarverslag op in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de G4-richtlijn van het Global Reporting Initiative (Core-optie).

Kwaliteitsborging van het jaarverslag

De kwaliteit van ons jaarverslag wordt geborgd door ons Management Control Systeem, door gebruikmaking van bestaande bronsystemen, door een zorgvuldige procesgang en door middel van controle door de interne accountantsdienst en externe accountant.

Toekomstgerichte informatie

In dit jaarverslag rapporteren wij over inspanningen en realisatie van doelstellingen in 2016. Daarnaast geven wij onze plannen en visie weer voor de toekomst.