Stakeholderbetrokkenheid

Een goede relatie met onze stakeholders is van belang voor onze license-to-operate en onze license-to-grow. Het Havenbedrijf Rotterdam en de haven zijn afhankelijk van het draagvlak van de omgeving en haar stakeholders voor de ‘license to grow’, dus de ruimte die ze krijgen om te ontwikkelen en te groeien. Het verdienen van de toekomst is niet vanzelfsprekend en daarom is het professionaliseren van de relatie met de omgeving van belang. Daarnaast is het Havenbedrijf voor zijn ‘license to operate’ afhankelijk van geldende wet- en regelgeving. Het Havenbedrijf neemt de ‘license to grow’ en de ‘license to operate’ als uitgangspunten en zorgt voor het groeien in balans door een op belangen gebaseerde en duurzame dialoog met de omgeving. Daarom gaan wij structureel de dialoog aan met onze stakeholders.

Wij identificeren de volgende groepen van stakeholders:

 • Klanten
 • Strategische stakeholders
 • Medewerkers
 • Omwonenden
 • Nederlands publiek
 • Leveranciers

Deze stakeholdergroepen zijn geïdentificeerd en geselecteerd omdat zij belang hebben bij onze kernactiviteiten. Onder de groep strategische stakeholders vallen stakeholders waarmee geïnstitutionaliseerd overleg mogelijk is. Het criterium is dat ze een groep vertegenwoordigen en mandaat hebben om vanuit deze groep te kunnen spreken en besluiten te kunnen nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, Rijksoverheid, overheden (politiek en ambtelijk), NGO's, maar ook branche-organisaties zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.

Stakeholderbetrokkenheid in 2016

Onderstaand schema geeft weer hoe wij op structurele wijze de dialoog met deze stakeholders aangaan en wat de gespreksonderwerpen zoal zijn. Daarnaast spreken we stakeholders tijdens formele en informele bijeenkomsten indien gewenst en/of noodzakelijk.

Open for viewing

Groep belanghebbenden Dialoogwijze en frequentie Belangrijke agendapunten
Klanten

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveaus

Dialoog met klanten in het kader van klantonderzoek

Algemene marktontwikkelingen, specifieke klantontwikkelingen
Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering (1x per jaar)

Aandeelhouderscommissie (4x per jaar)

Strategische bedrijfsvoering, financiële situatie
Rijksoverheid

Ministeries: Bestuurlijke overleggen met diverse directies, DG's en SG's (1x per jaar per directie)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Rijksoverheid-Kabinet

Bestuurlijk overleg met diverse ministers en staatssecretarissen

(1x per jaar per minister/staatssecretaris)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Rijksoverheid-Parlement

Overleg met fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer (1x per 2 jaar)

Overleg met woordvoerders haven van de Tweede Kamer (periodiek)

Mainportbeleid, Omgevingswet
Gemeente Rotterdam

Politiek-bestuurlijk overleg met Wethouder Haven (1x per maand)

Ambtelijk overleg met Directies gemeentelijke diensten (1x per maand)

Gemeenteraad (2x per jaar)

Bestuursdienst (2x per jaar)

Windenergie, cruisevaart, duurzaamheid, milieuthema's waaronder geluid
Provincies, Intergemeentelijke samenwerking & Waterschappen Bestuurlijk Overleg (1x per jaar) Windenergie, werkgelegenheid, milieu-impact waaronder waterkwaliteit
Regiogemeenten en gebiedscommissies

Regionaal bestuurlijk overleg met alle regionale colleges B&W gezamenlijk (1x per jaar)

Overleg met ieder college B&W afzonderlijk (1-4x per jaar)

Leefbaarheid, bereikbaarheid, milieu, geluid, recreatie, werkgelegenheid
Havenbedrijven NL Directieoverleg (1-4x per jaar) Havensamenwerking
Lokaal bevoegd gezag Directieoverleg en Regionaal Directieoverleg (4x per jaar) Vergunningen en handhaving
Deltalinqs Overleg met bestuur en directie (4x per jaar) Arbeidsmarkt en onderwijs, vestigingsklimaat en level playing field, digitalisering, energietransitie
Brancheorganisaties overig Overleg met voorzitter en directie (1x per 2 jaar tot 4x per jaar) Investeringsklimaat, sociale zekerheidsafspraken
Natuur- en milieuorganisaties Directieoverleg (1-3x per jaar) Stikstofreductie, energietransitie
Overige stakeholders (bewonersgroepen, bijzondere stakeholders zoals ACM, deelnemingen) Diverse overleggen (frequentie verschilt per overlegorgaan) Leefomgeving, milieuthema's, waaronder geluid
Leveranciers

Structurele accountoverleggen strategische leveranciers per kwartaal of jaarlijks*

Tweejaarlijkse marktdag met aannemers en adviseurs

Relevante marktontwikkelingen en wederzijdse evaluatie van de kwaliteit

Actuele ontwikkelingen

Medewerkers

Beoordelingscyclus (minimaal 2 keer per jaar per medewerker)

Ondernemingsraad (maandelijks)

HR-business partners (op verzoek)

Ontwikkeling medewerker

Speerpunten Medewerkers Onderzoek

Omwonenden en het Nederlandse publiek

Havenkrant (4x per jaar)

Informatiebijeenkomsten (op projectbasis)

Wereldhavendagen (1x per jaar)

Focusgroepen met omwonenden (2-3x per jaar)

Bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, innovatie, werkgelegenheid, recreatie, Ontwerp Theemswegtracébesluit, Maaskade

 

 

NB. De in de tabel genoemde frequentie is de minimale frequentie. Wanneer nodig vindt vaker overleg plaats.

Dialoog over strategie en beleid

Zoals uit de agendapunten in bovenstaande tabel blijkt, spreken wij met onze stakeholders over onze strategie, ons beleid en onze doelen. Een goed voorbeeld hiervan is de Voortgangsrapportage Havenvisie 2030. De Havenvisie is tot stand gekomen met de convenantpartners Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en het Havenbedrijf Rotterdam. Zij bespreken met elkaar de ontwikkelingen in en rond de haven en bepalen gezamenlijk de prioriteiten om voortgang te boeken op de doelstellingen uit de Havenvisie 2030. Een ander voorbeeld is de Tafel van Borging, waaraan natuur- en milieuorganisaties, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, Deltalinqs, VNO-NCW, gemeente Rotterdam, MRDH en het Havenbedrijf deelnemen. Deze tafel, onder neutraal voorzitterschap, monitort de gemaakte afspraken uit Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), waaronder Maasvlakte 2.

Uitkomsten Stakeholderdialoog 2016

Periodiek voeren wij onderzoek uit naar welke onderwerpen onze stakeholders belangrijk vinden, welke rol zij daarin van ons verwachten, wat zij goed vinden gaan en waar zij verbeterpunten zien. Op basis van deze onderzoeken bepalen wij de belangrijkste verbeterpunten en concrete actieplannen. In 2016 hebben het medewerkersonderzoek en het klantbelevingsonderzoek plaatsgevonden. Lees hier meer over onder Kwaliteit Stakeholderdialoog.

Naast periodieke onderzoeken vindt regulier stakeholdercontact plaats. Onderstaand een greep uit de uitkomsten van de dialoog met stakeholders waarop wij in 2016 concreet ons beleid, danwel onze plannen of activiteiten hebben aangepast:

 • Samen met vakbonden en werkgevers voor de containersector zijn we in 2016 door het deelnemen aan en faciliteren van een sociale dialoog tot een Werkzekerheidsakkoord gekomen;
 • Nadat onder andere door tuinders en NGO’s bezwaren waren geuit met betrekking tot kolenwarmte, hebben we in 2016 de scope van het restwarmteproject Leiding over West aangepast;
 • In voorbereiding op de verdieping van de Nieuwe Waterweg hebben we met de regionale waterschappen afspraken gemaakt over monitoring van de effecten op de waterhuishouding;
 • De herinrichting en uitbreiding van de Vogelvallei verrichtten wij in samenspraak met verschillende natuur- en milieuorganisaties;
 • Naar aanleiding van de focusgroepen met omwonenden in 2016 schenken wij nu meer aandacht aan het thema werkgelegenheid in de Havenkrant.

Stakeholders en het jaarverslag

We nemen de belangen van onze stakeholders ook mee bij het vaststellen van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag. Lees hier meer over in de Toelichting op het jaarverslag.