Bericht van de Raad van Commissarissen

De haven van Rotterdam staat voor complexe opgaves. Het in Parijs gesloten Klimaatakkoord vraagt om versnelde actie om tot sterke reductie van broeikasgassen zoals CO2 te komen. Wil de haven ook in de toekomst een vitaal industriecluster huisvesten, dan is een voortvarende aanpak van dit vraagstuk nodig. De Raad van Commissarissen voert een constante dialoog met de directie over de uitdagingen, kansen en dilemma’s die hieruit voortkomen. Zo heeft de Raad van Commissarissen in november 2016 met de directie een bezoek gebracht aan Uniper waar deze dilemma's zijn besproken.

Digitalisering biedt kansen om de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Het Havenbedrijf Rotterdam wil het verschil maken met digitalisering en de slimste haven van de wereld zijn. Om dit te bereiken is digitalisering benoemd tot een strategisch thema. Ter gelegenheid van de jaarlijkse strategische sessie is de Raad van Commissarissen door het team dat zich geheel toelegt op dit thema geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van digitalisering.

Eén van de ambities uit de ondernemingsstrategie van het Havenbedrijf is de ambitie koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten. In dat kader wordt ingezet op nieuwe kansen voor de offshore industrie, die het op dit moment niet makkelijk heeft. Aandacht was er dit jaar voor ‘decommissioning’ (ontmanteling van olie- & gasplatforms). De Raad van Commissarissen heeft in mei 2016 een bezoek gebracht aan de Pioneering Spirit, die is afgebouwd in het binnenmeer van de Tweede Maasvlakte. De Pioneering Spirit is speciaal ontworpen voor het verwijderen van grote boorplatforms. Daarnaast is het schip ook het grootste pijplegschip ter wereld.

Het Havenbedrijf Rotterdam zal vanaf 2017 vennootschapsbelasting betalen. Dit thema heeft een grote rol gehad in bijna alle vergaderingen in 2016. Directie en Raad van Commissarissen hebben in dat kader gesproken over de impact op het gelijke speelveld tussen de zeehavens op het investerend vermogen van het Havenbedrijf maar ook over praktische implementatievraagstukken. En hebben de verwachting uitgesproken dat de overheid bereid zal zijn mee te denken over mogelijke maatregelen ter compensatie.

2016 is ook het jaar geweest van het bereiken van het Werkzekerheidsakkoord, dat arbeidsrust biedt aan de containersector in Rotterdam en het imago van de haven sterkt. En ook het jaar van het vaststellen van een CSR-statement, waarmee invulling wordt gegeven de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf.

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 het aangaan van een deelneming in Indonesië gericht op de mogelijke ontwikkeling van de haven van Kuala Tanjung besproken en ondersteund.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2016 uit Rutger van Slobbe (voorzitter), Robert Frohn, Timo Huges (t/m 29 februari 2016), Mel Kroon en Miriam Maes. De Raad van Commissarissen verwacht dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders in het eerste kwartaal van 2017 kan besluiten op de voordracht van de Raad van Commissarissen tot invulling van de openstaande vacature.

Bijeenkomsten Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 vijf keer vergaderd. De vergaderingen bestonden uit reguliere vergaderingen, een strategische sessie en een telefonische vergadering over de halfjaarcijfers. Nagenoeg alle vergaderingen zijn door alle leden van de Raad van Commissarissen bijgewoond.

Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Commissarissen ook één keer per jaar overleg met de OR. Dit jaar was het thema van de bijeenkomst “Van buiten naar binnen” en is onder meer gesproken over de strategische thema’s maar ook over de interne bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen waardeert de constructieve dialoog met de OR.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft twee permanente commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De auditcommissie bestond in 2016 uit: Robert Frohn (voorzitter), Mel Kroon en Miriam Maes. De commissie heeft vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken en van advies zijn voorzien richting de Raad van Commissarissen zijn: vennootschapsbelasting, financieel plan en herijking WACC.

De remuneratiecommissie bestond tot en met 29 februari 2016 uit Rutger van Slobbe en Timo Huges (voorzitter). Per 1 maart 2016 heeft Mel Kroon tijdelijk het voorzitterschap van de remuneratiecommissie overgenomen, waarbij is besloten om de onderwerpen ‘benoeming ‘ en ‘beloning’ van de Algemene directie te verdelen tussen Mel Kroon en Miriam Maes.

De commissie heeft twee keer vergaderd en daarnaast heeft met het oog op de dynamiek van de lopende dossiers veelvuldig buiten vergadering overleg plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken en van advies zijn voorzien richting de Raad van Commissarissen zijn: bevindingen van de externe accountant, targets Algemene directie 2016, (her-)benoemingen in de Algemene directie en de Raad van Commissarissen 2016/2017 en het beloningsbeleid. De functioneringsgesprekken met de leden van de directie zijn door de leden van de remuneratiecommissie gevoerd.

Woord van dank

De Raad van Commissarissen dankt alle medewerkers, de OR en de directie voor hun inzet en hun betrokkenheid.
Richting aandeelhouders ook een woord van dank voor de open dialoog en discussie en hun betrokkenheid bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam, 22 februari 2017

Raad van Commissarissen

Rutger van Slobbe (voorzitter)

Robert Frohn

Mel Kroon

Miriam Maes