Balans

Open for viewing

  Ref. 31-12-2016   31-12-2015  
Activa          
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 3.679.246    3.657.822  
Financiële vaste activa 2 99.416    82.604  
      3.778.662    3.740.426
Vlottende activa          
Voorraden   597    605  
Vorderingen 3 166.981    123.901  
Geldmarktfondsen 4   25.019  
Liquide middelen 5 270.103    76.966  
      437.681    226.491
Totaal activa     4.216.343    3.966.917
Passiva          
Eigen vermogen          
Geplaatst aandelenkapitaal 6 900.000    900.000  
Agio 6 391.200    391.200  
Wettelijke reserves 6 50.283    42.609  
Overige reserves 6 1.009.882    894.156  
Te bestemmen resultaat 6 222.248    211.576  
      2.573.613    2.439.541
Voorzieningen 7   62.609    54.780
Langlopende schulden 8   1.192.528    1.215.667
Kortlopende schulden 9   387.593    256.929
Totaal passiva     4.216.343    3.966.917
(Bedragen x € 1.000)