Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengstverantwoording

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Deze opbrengsten hebben voor het overgrote deel betrekking op havengelden en inkomsten uit huur- en erfpachtcontracten.
Bij erfpachtcontracten worden de erfpachtbaten op tijdsevenredige basis over de erfpachtcontractperiode ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden toegerekend over de erfpachtperiode tegenover de erfpachtbaten.
Opbrengsten uit zeehavengeld worden opgenomen op het moment dat het schip de haven van Rotterdam heeft verlaten (Actual Time of Departure).

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een exploitatietekort zich heeft voorgedaan en het waarschijnlijk is dat de subsidie wordt ontvangen en het Havenbedrijf Rotterdam de condities voor ontvangst kan aantonen.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarde voor het opnemen van voorzieningen.

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord als personeelskosten. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. De betalingen die het Havenbedrijf Rotterdam doet uit hoofde van de afgesloten swapovereenkomsten worden als rentelasten verantwoord.

Overige financiële baten en lasten

De overige financiële baten en lasten bestaan met name uit commitment fees voor leningsfaciliteiten en eventuele (on)gerealiseerde resultaten door herwaardering van aangehouden vreemde valuta. Beiden worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Activeren van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van het actief. De te activeren rente (bouwrente) wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. De meerdere rente boven de daadwerkelijk betaalde rente wordt niet geactiveerd. Het geactiveerde bedrag aan rente is minder dan de daadwerkelijke rentelasten. Indien sprake is van projectfinanciering wordt de te activeren rente berekend op basis van het voor deze financiering geldende rentepercentage.

Passiveren van rentelasten

Rentelasten worden toegevoegd aan voorzieningen en langlopende schulden waarvan de balanswaarde wordt bepaald op basis van een contantewaarde-berekening.

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan het Havenbedrijf Rotterdam wordt toegerekend.

Vennootschapsbelasting

Op grond van artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting is het Havenbedrijf Rotterdam en haar 100% Nederlandse deelnemingen in 2016 vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Derhalve is de belasting naar de winst in Nederland vanwege de vrijstelling niet materieel. Onze Nederlandse deelnemingen zijn op basis van dezelfde regelgeving ook in het jaar 2016 nog vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Uitgangspunt is dat deelnemingen waarin het Havenbedrijf Rotterdam participeert gevestigd zijn en belasting afdragen in het land waar de activiteiten plaatsvinden. Een en ander conform de plaatselijke wet- en regelgeving.

De vrijstelling voor de vennootschapsbelasting komt per 1 januari 2017 te vervallen. Het Havenbedrijf Rotterdam is al langere tijd bezig met de voorbereidingen op de invoering van de vennootschapsbelasting. De fiscale wetgeving dwingt bij de start van de belastingplicht om alle balansposities te waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een inschatting gemaakt van de fiscale waardering en gaat hierover in 2017 in discussie met de belastingdienst. Er is momenteel nog geen overeenstemming met de belastingdienst over de fiscale waardering van activa en passiva. Doordat de waarde in het economisch verkeer hoger zal zijn dan de huidige boekwaarde zal zodra overeenstemming met de fiscus is bereikt over de fiscale waardering een belastinglatentie moeten worden gevormd. Aan de hand van de openingsbalans kan de financiële impact, waaronder het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting en de te vormen belastinglatentie, worden bepaald. Gelet op voorgaande is op dit moment nog niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang van de financiële impact zal zijn.