Kasstroomoverzicht

Open for viewing

 

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2016   2015  
Bedrijfsresultaat     307.396    291.676
Aanpassingen voor:          
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 140.168    146.667  
-Mutaties in voorzieningen   7.474    -1.506  
-Afkoop erfpacht   -8.747    -6.410  
-Afkoop overdracht bruggen en sluizen 8 -5.264    -5.534  
-Winst/verlies als gevolg van afstoting materiële vaste activa     304  
      133.631    133.521
Mutaties in werkkapitaal:          
-Kortlopende vorderingen   -43.080    -10.524  
-Voorraden     30  
-Kortlopende schulden   18.455    3.126  
      -24.617    -7.368
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten     416.410    417.829 
Ontvangen interest   496    529  
Betaalde interest   -88.664    -84.179  
Bouwrente 16 2.098    1.665  
      -86.070    -81.985
Kasstroom uit operationele activiteiten     330.340    335.844
Investeringen:          
-Materiële vaste activa  

-177.117 

  -155.569  
-Bouwrente 16 -2.098    -1.665  
-Rijksbijdrage Theemswegtracé   112.058    -  
-Overige bijdragen en subsidies 1 17.375    6.234  
-Verstrekte leningen 2 -6.500    -  
      -56.282    -151.000
Desinvesteringen:          
-Materiële vaste activa 1 850    1.444  
-Aflossingen op langlopende vorderingen 2 986    899  
      1.836    2.343
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     -54.446    -148.657
Kasstroom vóór financiering:     275.894    187.187
Aflossingen op langlopende schulden 8 -16.817    -112.933  
Betaald dividend   -90.959    -89.177  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     -107.776    -202.110
Saldo kasstroom     168.118    -14.923
Saldo geldmiddelen begin boekjaar 4 en 5   101.985    116.908
Saldo geldmiddelen eind boekjaar 4 en 5   270.103    101.985
Mutatie geldmiddelen     168.118    -14.923