Winst-en-verliesrekening

Open for viewing

(Bedragen x € 1.000)          
  Ref. 2016   2015  
Netto-omzet 12 657.991    657.293  
Overige bedrijfsopbrengsten 12 17.450    19.629  
Som der bedrijfsopbrengsten     675.441    676.922
Lonen, salarissen en sociale lasten 13 -102.881    -104.931  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1 -140.168    -146.667  
Overige bedrijfslasten 14 -124.996    -133.648  
Som der bedrijfslasten     -368.045    -385.246
Bedrijfsresultaat     307.396   

291.676

Financiële baten en lasten 16   -93.614    -88.955
Resultaat deelnemingen 17   8.466    8.855
Resultaat      222.248    211.576