Afkortingen en begrippen

Open for viewing

  Afkorting/Begrip Toelichting
A Aanvaringen Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten.
  Achterland De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven.
  Agribulk Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen.
B Barge Binnenvaartschip.
  Biomassa Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor energieopwekking.
  Breakbulk Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen.
  Bulkgoed Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn massagoed of stortgoed.
  Bunkeren Innemen van brandstof of drinkwater bij schepen.
 C CEO Chief Executive Officer. Algemeen directeur.
  CER Container Exchange Route.
  CFO Chief Financial Officer. Financieel directeur.
  CO2-afvang en -opslag CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2, meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland.
  COO Chief Operating Officer. Operationeel directeur.
  Corporate Governance Code Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben. 
  CSR Corporate Social Responsibility
D DCMR Milieudienst Rijnmond Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland. Werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond.
  Deltalinqs Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam.
  Droge bulk- of massagoederen Vaste goederen die in bulk worden vervoerd zoals ertsen, steenkool en granen.
 E E-nose Meetinstrument ter identificatie van gevaarlijke gassen.
  ESI Environmental Ship Index. Index die de milieuprestatie van schepen weergeeft over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2.
F Feeder Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen.
  Footprint CO2 Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd.
G Gate terminal Gas Access To Europe: importterminal op de Maasvlakte voor vloeibaar aardgas (LNG).
  Gateway Toegangspoort.
  Global Strategic Partnership Een getekende overeenkomst waarin partijen afspreken dat er market intelligence wordt gedeeld en/of investeringsmogelijkheden worden geïdentificeerd en/of business opportunities worden gecreëerd en/of toegang wordt verkregen tot markten en/of expertise wordt uitgewisseld en/of joint ventures op het gebied van havenontwikkeling/havenmanagement kunnen worden opgericht.
  Gold Standard-emissiecredits Emissierechten die gekocht kunnen worden om CO2–uitstoot te compenseren. Door deze emissierechten te kopen, wordt er geïnvesteerd in projecten die elders CO2-reductie opleveren.
  GRI Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving.
H Hamburg-Le Havre range Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks.
  HaMIS Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor scheepvaartbegeleiding.
  Havenvisie-partners Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk.
  Hub Mainport, middelpunt.
I ISO 14064 Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen.
  ISO 55001 Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een management systeem voor assetmanagement specificeert.
J Joint venture Samenwerking tussen 2 of meer ondernemingen.
LNG Liquified Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm.
M Modal shift Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor.
  Modal split Verhouding tussen vervoer over weg, water en spoor.
  MO Medewerkersonderzoek.
  Mton Miljoen ton = Megaton.
  MultiCore Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie pijpleidingen.
  MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
N Nat massagoed Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas.
  Nautisch ongeval Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijna-aanvaringen (near-miss situations).
  NECA NOx Emission Control Area (stikstofemissiereductie).
  NEI Nautische Efficiency Index.
  NO2 Stikstofdioxide.
  NSI Nautische Safety Index.
O Offshore Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning van olie, wind en gas. 
P Petajoule Eenheid van energie.
  Petrochemie Chemische nijverheid op basis van aardolie.
R RCI Rotterdam Climate Initiative. Samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond om de CO2-uitstoot van de regio Rotterdam te beperken.
  RDM-terrein Gebied binnen de Rotterdamse Stadshavens op de Heijplaat waar vroeger de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gevestigd was.
  ROAD Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject.
  RoRo Roll on/roll off. Vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden (bijv. auto’s).
  RvC Raad van Commissarissen.
S (goederen)Segment Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een goederensegment is droog massagoed.
  Scheepsbewegingen Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek.
  Scheepsbezoek Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven.
  Scope 1-emissie Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf.
  Scope 2-emissie Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt.
  Scope 3-emissie Overige indirecte CO2-emissie.
  SEI Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd.
  Shortsea Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist.
  SIPC Sohar Industrial Port Company.
  SO2 Zwaveldioxide.
  SOM Strategisch Omgevingsmanagement.
  Stukgoed Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen.
  Supply chain Logistieke keten.
T TENT-T Trans-Europese Netwerken voor Transport. Infrastructuur die over de landsgrenzen heen gaat (bijv. de Betuwelijn).
  TEU of Twenty-foot Equivalent Unit Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter).
  Truck platoon Twee of drie trucks die met wifi verbonden zijn rijden in colonne waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. Daardoor kunnen de volgende trucks op korte afstand volgen en komt er ruimte op de weg vrij voor andere voertuigen.
V Verlader Partij die een lading wenst te laten vervoeren.
W We-nose Netwerk van E-noses.
  World Economic Forum Onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven, politici, academici en andere leiders bij elkaar brengt voor dialoog en debat over verbetering van de toestand van de aarde.