Uitdaging voor de Rotterdamse haven

In 2015 werd in Rotterdam 32,6 Mton CO2 uitgestoten. Dit was 19,5% van de totale uitstoot in Nederland. Het overgrote deel hiervan is havengerelateerd en wordt veroorzaakt door energieproductie en het industriële cluster (samen 29,6 Mton). In 2006 tot en met 2013 bleef de CO2-uitstoot in het Rotterdamse havengebied ongeveer gelijk. In 2014 en 2015 steeg de uitstoot als gevolg van de opening van twee nieuwe kolencentrales.

 • CO2-emissies Rotterdam

  EnergieproductiePetrochemische industrieTransport en gebouwen
  19908133
  201515143

De door de Europese Unie ingediende klimaat pledge stuurt richting 80 tot 95% reductie in 2050 (ten opzichte van 1990) en richting 40% CO2-reductie in 2030. Aangezien investeringen die vandaag gedaan worden lang mee gaan, vragen deze doelen nu al om keuzes die sturen richting een CO2-arme haven.
De doelen uit de Havenvisie (50% reductie van de CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990 en het aandeel hernieuwbare brandstoffen moet groeien naar 30%) worden niet gehaald in het huidige tempo. Sinds 1990 tot aan 2015 is de CO2-uitstoot in de regio Rotterdam met 40% toegenomen. De verwachting is dat de emissies in de komende periode gaan afnemen, met name als gevolg van sluiting van de oude kolencentrale op de Maasvlakte, zoals overeengekomen in het Energieakkoord. Maar dit zal niet voldoende zijn om de klimaatdoelen te bereiken. De opgave om tot CO2-reductie in lijn met de klimaat pledge van de Europese Unie in de haven te komen is dan ook groot.
Om de reductie van CO2-uitstoot met 80 tot 95% in 2050 te bereiken, onderzoekt het Havenbedrijf Rotterdam samen met het bedrijfsleven en stakeholders welke extra stappen nodig zijn om tot ‘deep decarbonisation’ van de haven te komen.

Versnelling is nodig

Op 30 augustus 2016 presenteerden wij samen met een coalitie van bedrijven, waaronder Shell, Van Oord, Siemens en Eneco een pamflet dat met name het Nederlandse bedrijfsleven oproept tot versnelling van de energietransitie. Omdat dit vanuit de klimaatopgave noodzakelijk is, maar zeker ook vanuit de overtuiging dat het kansen biedt voor nieuwe economische activiteiten en welvaart in Nederland. De belangrijkste punten uit het pleidooi zijn:

 • opstellen van een klimaatwet om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren;
 • het aanstellen van een minister voor economie, klimaat en energie die zorgt voor samenhang in het beleid;
 • het aanwijzen van een onafhankelijke klimaatautoriteit die partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over de kabinetten heen;
 • het opzetten van een nationale investeringsbank die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt.

''Nederland staat voor de uitdaging om binnen 30 jaar de economie en de samenleving vrijwel CO2-neutraal te maken. Hoe sneller we dat oppakken hoe beter.''

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Het in oktober 2016 geratificeerde Klimaatakkoord, de Nederlandse Energieagenda, de toename van duurzame energieproductie en de vergroening van transport brengen risico’s met zich mee voor verschillende sectoren in de haven en voor het Havenbedrijf Rotterdam, maar bieden ook kansen. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de energie-efficiency en de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten in en rond de haven, zoals offshore windindustrie, circulaire industrie, biobased chemie en innovatie in de transportsector.

Dilemma: kolencentrales in de Rotterdamse haven

In de politiek en in de publieke opinie neemt de weerstand tegen kolencentrales toe. Er gaan steeds meer geluiden op om alle kolencentrales in Nederland te sluiten, waaronder de in 2015 en 2016 in gebruik genomen kolencentrales van Uniper en ENGIE op de Maasvlakte. De discussie rondom kolencentrales is een van de dilemma's waar wij in 2016 mee te maken kregen.

Lees meer over dit dilemma