Digitalisering

De trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderen de omgeving waarin wij en onze klanten opereren. De toename van internetconnectiviteit en digitale technologieën is volgens een onderzoek van internationaal adviesbureau McKinsey een van de krachten die de groei van ‘global flows’ de komende decennia doet toenemen. De ketenpartijen in de haven zien dan ook kansen voor digitalisering. Ook met het oog op de overcapaciteit in de containersector en de onder druk staande prijzen, is digitalisering een belangrijk thema.

In 2016 ontving de Rotterdamse haven 29.022 zeeschepen. Tezamen waren zij goed voor een overslag van 461,2 miljoen ton. Deze goederen worden per binnenvaartschip, trein, pijpleiding of vrachtwagen van en naar de Rotterdamse haven vervoerd. Voor een efficiënt logistiek proces is het van belang dat de aansluiting tussen de verschillende modaliteiten en het vervoer van A naar B zo goed mogelijk verloopt. Hiervoor investeert het Havenbedrijf Rotterdam in infrastructuur én in procesverbeteringen.

Digitalisering kan daarbij tot grote efficiëntieslagen leiden en daarmee ook tot kostenverlaging. Door de uitwisseling van data en informatie door partijen in de totale keten kunnen activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en wordt verspilling van tijd, geld en middelen voorkomen. Dit komt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ten goede.

Digitalisering als strategisch thema

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het verschil maken met digitalisering. We willen de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de keten vergroten. Om dit te bereiken hebben we digitalisering benoemd tot een strategisch thema. We nemen een actieve rol op ons bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. Dit doen we onder andere door te investeren in het verkrijgen van de benodigde data en door samen met klanten aan pilot projecten te werken.

Delen van informatie

Voor de ontwikkeling en het gebruik van digitale toepassingen in de logistiek is het delen van data en informatie tussen verschillende partijen binnen de keten noodzakelijk. Maar doordat digitalisering invloed heeft op de positie en belangen van meerdere spelers in de logistieke keten en dit bijvoorbeeld concurrenten betreft, bestaat het risico dat partijen de benodigde gegevens niet willen delen. Hierin zien we als Havenbedrijf Rotterdam een faciliterende en bemiddelende rol voor onszelf weggelegd.

Rotterdam Logistics Lab

Om snel vooruitgang te kunnen boeken, nieuwe competenties aan te trekken, partnerships aan te gaan en nieuwe verdienmodellen op het vlak van digitalisering te ontwikkelen, hebben we de corporate start-up Rotterdam Logistics Lab (RLL) opgericht. Hierbinnen werken we samen met klanten aan pilotprojecten gericht op het creëren van nieuwe toepassingen en/of diensten. Doel in 2016 was om tien pilot projecten met klanten te starten en er daarvan drie door te ontwikkelen. Dit doel hebben we bereikt. In de rapportageperiode zijn tien pilots met gebruikers gestart en er zijn er drie doorontwikkeld.

Naast de pilots in het Rotterdam Logistics Lab werken we door aan de ontwikkeling van bestaande digitaliseringstrajecten en de doorontwikkeling van bestaande platforms. In 2016 werkten we onder andere aan:

Portbase
Het Port Community System van Portbase is de digitale verbinding tot de slimme havens van Nederland. Iedereen in de logistieke keten kan via dit systeem eenvoudig en efficiënt informatie uitwisselen. In 2016 is het Port Community Systeem van Portbase uitgebreid met de service Melding Schip 2.0. Nieuw is dat scheepsagenten ook verhaal- en vertrekreizen elektronisch kunnen melden. Inspelend op wettelijke eisen is tevens het melden van beveiligingsinformatie (ISPS) uitgebreid. Het Havenbedrijf Rotterdam is samen met het Havenbedrijf Amsterdam aandeelhouder van Portbase.

Nextlogic
Samen met vertegenwoordigers van zeehaventerminals, depots, barge operators, inlandterminals, rederijen en Rijkswaterstaat werkt het Havenbedrijf Rotterdam binnen het programma Nextlogic aan het verbeteren van de operationele keten van de containerbinnenvaart van/naar Rotterdam. Dit project heeft vertraging opgelopen. In 2016 is een nieuwe leverancier voor het platform voor informatie-uitwisseling gekozen en is de integrale aanpak voor de bouw van het informatie-platform en de planningstool gestart.

Digitale infrastructuur

Naast dat we investeren in de ontwikkeling van datatoepassingen, investeren we in digitale infrastructuur. In 2016 zijn we gestart met het project e-LAN 2.0, waarin onderhoud aan ons bestaande glasvezelnetwerk wordt uitgevoerd en de capaciteit van de bestaande glasvezels wordt vrijgemaakt. Het glasvezelnetwerk gebruiken we onder andere voor onze radar, marifonie, telefonie en kantoorautomatisering. Samen met Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) startten we een pilot met Wi-Fi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven.

Samen met onze Havenvisiepartners zien we de digitale infrastructuur als een basisvoorwaarde voor de digitalisering in de haven. Samen met onze Havenvisiepartners hebben we geconstateerd dat een uitbreiding van het sensorennetwerk in en rond de haven zeer wenselijk is om actuele informatie over omstandigheden en gebruik van de infrastructuur te verzamelen en te kunnen delen met partijen in de keten. Daarvoor zijn de komende periode investeringen nodig van diverse publieke en private partijen.

Cyber security

De veiligheid van onze eigen infrastructuur en applicaties verbeteren we aan de hand van het Capability Maturity Model voor cyber security. In 2016 heeft onder andere een Information security awareness campagne plaatsgevonden om medewerkers voor te lichten over internetbeveiliging. Ook is ons glasvezelnetwerk voorzien van intrusion detection systemen, gericht op het detecteren van cyberincidenten. In de rapportageperiode hebben zich geen cybersecurity-incidenten voorgedaan die hebben geleid tot uitval van kritische systemen en/of het uitlekken van vertrouwelijke informatie buiten het Havenbedrijf Rotterdam. Wij dragen tevens actief bij aan de digitale veiligheid van de gehele haven. Lees meer over cyber security in de haven onder Veiligheid.

Lees ook het stakeholderinterview met Karel Peters, CEO van S5 Agency World over digitalisering

Digitalisering is een van de strategische thema’s van het Havenbedrijf Rotterdam. Ook S5 Agency World, een wereldwijd opererend havenagentschap met wortels in Rotterdam, zet sterk in op dit thema. CEO Karel Peters licht toe.

Lees het interview

Impact op de arbeidsmarkt

Digitalisering en automatisering hebben invloed op de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de eisen die werkgevers stellen op het gebied van opleidingsniveau, skills en flexibiliteit.
Lees meer over de kansen en risico's onder Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt.