Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt

De missie van het Havenbedrijf Rotterdam is het creëren van economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in een haven van wereldklasse. De thema’s werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt zijn van belang voor zowel het creëren van economische als maatschappelijke waarde. Het aanbod van gekwalificeerd personeel is enerzijds een vestigingsvoorwaarde voor bedrijven in de haven en draagt op die manier bij aan de economische waarde. Anderzijds dragen werk en welvaart bij aan de maatschappelijke waarde van de haven en het draagvlak ervoor.

In 2015 (meest recente cijfers) bood de Rotterdamse haven werk aan 97.147 mensen. Daarnaast werken nog eens 84.073 mensen indirect in de haven (bron: Havenmonitor).

Veranderende arbeidsmarkt

Om de doelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 te kunnen realiseren, is het van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is en dat de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven stabiel zijn. Ontwikkelingen als energietransitie, digitalisering en robotisering hebben echter invloed op de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de eisen die werkgevers stellen op het gebied van opleidingsniveau, skills, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Samen met onder andere de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers spannen we ons daarom in om vraag- en aanbod van personeel op elkaar aan te laten sluiten en arbeidsrust in de Rotterdamse haven te creëren. Daarin nemen we een stimulerende en faciliterende rol op ons, onder andere door bij te dragen aan de sociale dialoog tussen bedrijven, vakorganisaties en de gemeente en door jongeren te interesseren voor een baan in de haven.

Sociale dialoog

Het Havenbedrijf Rotterdam faciliteert sinds 2014 een structurele dialoog tussen bedrijven, vakorganisaties en de gemeente Rotterdam. Doel van deze zogenoemde Sociale Dialoog Mainport Rotterdam is om vraagstukken die meerdere bedrijven aangaan en thema’s die vooral op (middel)lange termijn spelen gezamenlijk te bespreken en oplossingen te zoeken. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag naar steeds hoger opgeleid en gespecialiseerd technisch personeel, de blijvende inzetbaarheid van werknemers en de mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven.

Werkgelegenheid containersector
In de sociale dialoog betreffende de containersector bereikten we in het afgelopen jaar een werkzekerheidsakkoord met de vakbonden, de containerterminals op de Maasvlakte en de verhurende bedrijven. Gedurende 2015 en 2016 hebben de vakbonden regelmatig aandacht gevraagd voor het potentiële overschot aan arbeidskrachten bij de containerterminals op de Maasvlakte. Ook is er in januari 2016 één dag gestaakt. Aanleiding voor de zorg van de bonden is de ingebruikname van twee nieuwe, volledig geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 in combinatie met tegenvallende economische groei. Het Havenbedrijf Rotterdam leidde de dialoog en draagt maximaal 21 miljoen euro bij aan de oplossing, welke onder andere bestaat uit een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020 voor in dienst zijnde werknemers en een uitbreiding van de Senioren Haven Fitregeling. Bij de aanleg van de Container Exchange Route (CER) wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor de werkgelegenheid. Om de uitbreiding van werkgelegenheid ten gevolge van de ontwikkeling van de CER ten goede te laten komen aan de medewerkers, is afgesproken dat op deze Container Exchange Route uitsluitend medewerkers van ECT, APM Terminals Rotterdam en Kramer Groep worden ingezet.

Dilemma: sociale dialoog

De sociale dialoog gericht op de containersector was één van de dilemma’s waar we in de afgelopen periode mee te maken hadden. Aan de hand van ons standpunt en door de perspectieven van twee stakeholders inzichtelijk te maken via stakeholderinterviews, willen we inzicht bieden in de verschillende aspecten van dit dilemma en de wijze waarop we hiermee om zijn gegaan.

Lees meer over dit dilemma

Werkgelegenheid kolencentrales
Ook de potentiële sluiting van alle kolencentrales in Nederland heeft mogelijk baanverlies tot gevolg. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de werkgelegenheidseffecten van het sluiten van de kolencentrales en de effecten op de sectoren/bedrijven die hier afhankelijk van zijn, komt naar voren dat dit mogelijk zo’n 2.800 banen kost, waaronder ook in Rotterdam.

Aan de andere kant becijferde SEOR (zelfstandig onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam) in 2015 dat er tot 2017 jaarlijks 2.400 vacatures ontstaan voor zowel technische als logistieke functies in de Mainport Rotterdam. Knelpunt is volgens het onderzoek de beperkte belangstelling voor techniek in het onderwijs en het feit dat mensen met een technische opleiding niet per definitie in de techniek gaan werken. Onze inspanningen richten zich dan ook op onderwijs gericht op de haven en het promoten van banen in de haven.

Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst de werknemers met de juiste skills klaar staan voor onze klanten, werken we aan het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Zo zijn we betrokken bij de inhoud en inrichting van het techniekonderwijs binnen het Techniek College Rotterdam, dat in augustus 2016 van start is gegaan. Deze samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine wil toonaangevend en innovatief technisch en technologisch onderwijs aanbieden in de regio Rotterdam-Rijnmond door samen te werken met het bedrijfsleven.

Daarnaast dragen we bij aan het creëren van de juiste faciliteiten voor onderwijs. We investeren bijvoorbeeld 750.000 euro in de ontwikkeling van de RDM Training Plant. Dit initiatief van Deltalinqs voorziet in een simulatieomgeving voor het opleiden en trainen van mensen in de procestechniek.

Belangstelling voor een baan in de haven

We zetten ons in om jongeren en zij-instromers te interesseren voor een baan in de haven. Dit doen we onder andere door het Educatief Informatie Centrum (EIC) financieel te ondersteunen. Hier maken basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten kennis met de haven. In 2016 waren we ook partner van Project Startbaan 3. Dit initiatief van The Hague Airport en de Politie Eenheid Rotterdam heeft tot doel jongeren die niet over een startkwalificatie beschikken voor de arbeidsmarkt (mbo-niveau 2 diploma) een kans te geven om een certificaat te behalen. Tijdens het project hebben ze kennis gemaakt met de verschillende facetten van het Havenbedrijf Rotterdam.

Consistente strategie arbeidsmarkt

We hebben geconcludeerd dat de inspanning van de verschillende Havenvisiepartners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt efficiënter en effectiever kan. Samen met de gemeente Rotterdam en brancheorganisatie Deltalinqs willen we daarom toewerken naar een consistente strategische arbeidsmarkt-agenda, waarbij het verder verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de vorming van een arbeidsmarkt die klaar is voor de transitie van de economie centraal staan.