Kwaliteit mensen

De kwaliteit van onze medewerkers is medebepalend voor de kwaliteit van het Havenbedrijf Rotterdam als organisatie en zijn dienstverlening. Het is daarom onder andere van belang dat wij de juiste mensen binnenhalen en aan de organisatie binden. Voor ons ligt de uitdaging in het maximaal benutten van de kennis en kwaliteiten van alle medewerkers, en in het van elkaar kunnen en willen leren. Op die manier streven we ernaar de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen, nu en in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt. Hiermee streven we ernaar de condities te creëren waarin onze medewerkers gezond en met voldoening, op een kwalitatief hoogwaardig niveau vorm en inhoud kunnen geven aan hun loopbaan. Wij geven invulling aan duurzame inzetbaarheid binnen het Havenbedrijf via de pijlers 'Fit for the Job', 'Fit for the Career' en ‘Health and Vitality’.

‘Fit for the Job'

Deze pijler richt zich op het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers binnen hun functie. Wij besteden bijvoorbeeld aandacht aan de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden, aan prestatiegerichte beloningen en de optimalisatie van strategische personeelsplanning en inroostering voor de juiste capaciteit en bezetting. Zo zijn we in 2016 gestart met een nieuwe manier van beoordelen en belonen van medewerkers, waarbij het salaris stijgt of daalt op basis van functioneren.

‘Fit for the Career’

Deze pijler is gericht op het verbeteren van loopbaanplanning en -ontwikkeling. We bieden individuele ontwikkelmogelijkheden aan via trainingen en opleidingen en we stimuleren en faciliteren mobiliteit. In 2016 hebben we 2,1 miljoen euro geïnvesteerd in de opleiding en training van onze medewerkers.

'Health and Vitality'

Gezondheid en energie hebben impact op de dagelijkse prestaties en duurzame inzetbaarheid. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt medewerkers in de bewustwording van het belang van goede voeding, slaap, ontspanning en beweging. Wij stimuleren en faciliteren onze medewerkers hierin met als doel de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers te bevorderen. In 2016 hebben wij een inhouse vitaliteitscentrum geopend, waar onze medewerkers gebruik kunnen maken van diverse sportfaciliteiten en -activiteiten. Ook hebben we het vitaliteitsprogramma uit 2015 voortgezet, welke bestaat uit workshops en training op het gebied van fitheid en energiemanagement.

Desondanks nam het ziekteverzuim toe van 4,10% in 2015 tot 4,23% in 2016. Dit is nog wel onder onze norm van 4,8% en onder het gemiddelde ziekteverzuimcijfer in de sector Vervoer en opslag van het CBS (2015), welke uitkwam op 4,4%.

Diversiteit

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een personeelsbestand dat een relevante afspiegeling vormt van de beroepsbevolking. Wij geloven dat diversiteit binnen onze organisatie tot betere resultaten en een betere werkomgeving leidt. Diversiteit zorgt ervoor dat vraagstukken vanuit meerdere kanten en perspectieven worden belicht waardoor de kwaliteit én de acceptatie van de gekozen oplossing toeneemt. Werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie zijn de belangrijkste instrumenten bij de uitvoering van ons diversiteitsbeleid.

Wij hebben verschillende diversiteitsdoelgroepen bepaald waarvoor gerichte acties, doelen en instrumenten zijn opgesteld. Voorbeelden van doelgroepen zijn man-vrouwverdeling en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet). Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar minimaal 25% vrouwen in managementposities. In 2016 lag het gerealiseerde percentage op 21%. In 2015 was dit 18%.

Daarnaast geldt op basis van de Wet Bestuur en Toezicht een norm dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder voor ten minste 30% uit vrouwen bestaat. In de Raad van Bestuur was geen vrouw vertegenwoordigd en er is in 2016 geen positie vrijgekomen. De diversiteitsnorm is daar niet bereikt. In de Raad van Commissarissen is de positie van de vertrekkende vrouwelijke commissaris in 2015, ingevuld door een vrouw. Daarnaast is er een positie vrijgekomen door het vertrek van een mannelijke commissaris. Om de norm van de Wet Bestuur en Toezicht te halen streven we ernaar deze vacature in te vullen met een vrouwelijke kandidaat.

Kerncijfers met betrekking tot onze medewerkers

Bekijk gegevens met betrekking tot diversiteit naar leeftijd, verhouding parttime en fulltime medewerkers en man-/vrouwverhoudingen onder Kerncijfers. Hierin hebben we een uitsplitsing gemaakt tussen onze operationele afdeling, de Divisie Havenmeester (DHMR), de overige medewerkers en het totaal. Hieruit blijkt onder andere dat de man-vrouw-verhouding bij de operationele afdeling lager ligt, dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt en dat de dienstverbanden bij de DHMR gemiddeld een stuk langer zijn.