Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap is een van de thema’s in ons Corporate Social Responsibility-statement en onze cao. Werk en welvaart voor mensen dragen bij aan het draagvlak van de haven. Een vitale haven is voor ons een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan alle lagen van de bevolking. Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst.

Cao 2016-2018

In 2016 is onze nieuwe, driejarige cao ingegaan. Hierin staan vier onderwerpen centraal: beloning, investeren in medewerkers, aan het werk blijven én maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. In de cao is op dit vlak onder andere vastgelegd dat medewerkers gedurende een halve dag per jaar vrijwilligerswerk mogen verrichten binnen geselecteerde projecten, we ernaar streven vijf medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en we ons inzetten voor omscholing en werk-naar-werk begeleiding.

CAO Havenbedrijf Rotterdam Jaarverslag 2016

In 2016 hebben acht medewerkers gebruik gemaakt van de regeling uit de cao om onder werktijd een halve dag vrijwilligerswerk te doen. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor Go Green. In de cao is tevens vastgelegd dat we in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Werkgeverschap tot 2019 vijf plekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. In 2016 hebben we met verschillende afdelingen werkzaamheden geïnventariseerd en profielen opgesteld voor werving. Ondanks diverse gesprekken en de start van twee kandidaten, zijn er uiteindelijk geen kandidaten binnen deze doelgroep aangenomen. In 2017 zullen we ons wederom inspannen om deze afspraak te voldoen.

In de cao is tevens afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden gedurende de looptijd van de cao, met uitzondering van disfunctioneren. Indien er door reorganisatie of aanpassing van de organisatie boventalligheid ontstaat, spannen we ons samen met de medewerkers in om boventallige medewerkers aan het werk te houden. Indien er binnen de eigen organisatie geen geschikte functie is voor de kandidaat, zetten we in op externe werk-naar-werk-begeleiding. Daarnaast zijn we in 2016 samen met onder andere Vopak, de Rijksoverheid, Ahoy, STC, Huisman en Kotug gestart met Rotterdam Werkt. Binnen dit netwerk van bedrijven kan talent worden uitgewisseld.

Goed functionerende arbeidsmarkt

In het kader van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap werken we ook aan een goed functionerende arbeidsmarkt in het haven- en industriegebied. Dit doen we onder andere door het bevorderen van de dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en vakbondsorganisaties. Ook zetten we ons in om werken in de haven te promoten onder jongeren en zij-instromers. Lees meer over onze inspanningen op dit gebied onder Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt.