Overslag Rotterdamse haven

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) nam in 2016 af met -1,1% tot 461,2 miljoen ton ten opzichte van 2015. Deze afname in de overslag betreft met name het segment droog massagoed en dan vooral bij de goederensoorten kolen en ijzererts. De hoge overslag van ruwe olie en minerale olieproducten in 2015 is in 2016 vrijwel geëvenaard. De overslag van containers groeide licht, net als die van roll on/roll off lading. Stukgoedlading liet een gezonde groei zien. Bekijk meer cijfers over de overslag en de aan- en afvoer van goederen in de haven van Rotterdam onder Kerncijfers en KPI’s.

 • Overslag Rotterdam per kwartaal

  Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
  2011107108112108
  2012110112111109
  2013109111113108
  2014109112112111
  2015117119115115
  2016117112116117

Overslag Rotterdamse haven*

Open Overslag Rotterdamse haven* for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2016 Verschil (aantal) Verschil (%)
Ertsen en schroot 33.865 31.229 -2.636 -7,8%
Kolen 30.691 28.443 -2.248 -7,3%
Agribulk 10.834 10.449 -385 -3,6%
Biomassa 75 56 -19 -24,6%
Overig droog massagoed 12.274 12.123 -151 -1,2%
Subtotaal Droog Massagoed 87.739 82.301 -5.438 -6,2%
Ruwe olie 103.091 101.858 -1.233 -1,2%
Minerale olieproducten 88.496 88.761 265 0,3%
LNG 2.307 1.705 -602 -26,1%
Overig nat massagoed 30.746 31.195 449 1,5%
Subtotaal Nat Massagoed 224.640 223.519 -1.121 -0,5%
TOTAAL MASSAGOED 312.379 305.820 -6.559 -2,1%
         
Deepsea 80.935 81.322 387 0,5%
Feeder 19.266 20.471 1.205 6,3%
Shortsea 26.044 25.270 -774 -3,0%
Containers 126.245 127.063 818 0,6%
         
Roll on/roll off 22.030 22.412 382 1,7%
Overig stukgoed 5.709 5.881 172 3,0%
Breakbulk 27.739 28.293 554 2,0%
TOTAAL STUKGOED 153.984 155.356 1.372 0,9%
TOTALE OVERSLAG 466.363 461.176 -5.187 -1,1%
Totaal in aantallen containers 7.329.640 7.413.548 83.908 1,1% 
Totaal in aantallen TEU 12.234.535 12.385.168 150.633 1,2% 

*Inclusief overslag terminals noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Deze overslag betreft voor 2016 ca. 3,5% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Droog massagoed

De aanvoer van ijzererts voor de Duitse staalindustrie is lager dan in 2015 als gevolg van verdringing van ruwstaalproducten door import vanuit China in met name Zuid-Europese landen. Hierdoor is de afzetmarkt van Duitse staalproducenten afgenomen waardoor minder staal is geproduceerd en dus minder erts is aangevoerd. Een andere (tijdelijke) factor is het stilleggen van enkele grote hoogovens in Duitsland en Oostenrijk vanwege revisiewerkzaamheden. De uitvoer van schroot is in de tweede helft van het jaar toegenomen vanwege het aantrekken van de Turkse staalindustrie na het nemen van anti-dumpingmaatregelen door de Turkse regering.
De overslag van kolen zag een forse daling ten opzichte van 2015, met name in het tweede kwartaal van het jaar, als gevolg van sluiting van enkele oudere kolencentrales in Nederland maar ook door het interen op voorraden bij de centrales en op de terminals. Een andere reden voor deze daling is de verminderde staalproductie in Duitsland (zie hierboven), waardoor ook minder cokes kolen zijn aangevoerd en overgeslagen.
De overslag van agribulk is gedaald ten opzichte van 2015 als gevolg van goede oogsten in Europa. Hierdoor was minder import nodig vanuit andere continenten, met name in de tweede helft van het jaar. De aanvoer van sojabonen uit Brazilië is wel toegenomen.
De overslag van overig droog massagoed is licht gedaald ten opzichte van 2015. Dit betreft vooral minerale grondstoffen bestemd voor de metaal- en chemische industrie. Beide bedrijfstakken hebben geen duidelijk herstel in economische activiteiten getoond.

Nat massagoed

Door de hoge raffinageproductie in Nederland en Duitsland is de aanvoer van ruwe olie op vrijwel hetzelfde hoge niveau als dat van 2015 gebleven. De raffinagesector profiteerde van de lage gemiddelde olieprijs in 2016 (US$ 43 per barrel), maar ook van de vooraanstaande positie van Rotterdam als trading hub voor olieproducten met sterke arbitrage opties en opslagactiviteiten. De overslag van olieproducten is gelijk gebleven aan die van 2015, waarbij de afvoer duidelijk is toegenomen met ongeveer 5,9% en de aanvoer is gedaald (-/- 4,2%). Dit laatste betreft vooral een lagere aanvoer van stookolie uit Rusland als gevolg van lagere raffinage-runs bij Russische raffinaderijen en toename van gebruik van upgraded refinery units. De groei in afvoervolume betreft met name gasolie/diesel naar zuidelijke landen (Zuid-Europa, West-Afrika en Zuid-Amerika) en kerosine naar andere Noord-Europese landen. Rotterdam fungeerde hierbij zowel als doorvoer- als exporthaven.
De LNG-overslag in Rotterdam bleef bescheiden en is in 2016 iets lager uitgekomen dan in 2015, met name in het eerste en vierde kwartaal. Het betreft vooral minder re-export als gevolg van minder arbitrage in LNG prijzen op de wereldmarkt.
De overslag van overig nat massagoed daarentegen is licht gegroeid, onder andere als gevolg van toename van aan- en afvoer van biodiesel.

Containers

De overslag van containers is met name in de deepsea- en feedermarkten geleidelijk gestegen gedurende vrijwel het gehele jaar. In de eerste helft van het jaar daalde de overslag met ruim 2% ten opzichte van 2015, maar in de tweede helft van het jaar nam deze toe met bijna 4% voor deepsea containers en bijna 17% voor feeder containers. Dit is mede het gevolg van toenemende overslagvolumes op de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 en het (terug-)verleggen van feederdiensten op andere Europese havens naar Rotterdam. De overslag van shortsea containers is gedaald ten opzichte van 2015. Een van de zwaarst wegende redenen hiervoor blijft het aanhoudend negatieve effect van de zwakke Russische economie op de internationale handel. Daarnaast speelt de onduidelijkheid rondom de voorgenomen Brexit een rol, met onder andere een daling van de waarde van de Britse pond als gevolg. Het feit dat de overslag in 2015 een aantal grote "one-off" pakketten bevatte speelt ook een rol in de vergelijking. Terwijl de overslag gedurende een groot deel van het jaar onder het niveau van 2015 lag, heeft december een positieve groei laten zien.

Roll on/roll off

De overslag in de roll-on/roll-off sector is licht gegroeid ten opzichte van 2015. Daarmee is de sterke groei die in 2015 is gerealiseerd meer dan vastgehouden. De toename was het sterkst in de eerste helft van het jaar. De groei was mede het gevolg van de start van een aantal nieuwe RoRo-diensten op Spanje, Portugal en Scandinavië en de capaciteitstoename op een aantal Engeland diensten.

Overig stukgoed

De overslag van overig stukgoed is met 3,0% gegroeid, waarbij de halffabricaten uit de sectoren Staal en Non Ferro-metalen de meeste groei lieten zien, met name vanaf september. De import van beide goederensoorten nam toe doordat internationale verladers en rederijen steeds vaker kiezen voor Rotterdam als doorvoerhaven.
Voor de sector Heavy Lift & Project Cargo werd met het gereedkomen van de productielocatie voor monopiles op Maasvlakte 2 zowel een nieuwe producent als stuwadoor van projectlading toegevoegd: de zware monopiles zullen een vast onderdeel van stukgoedoverslag gaan vormen.