Voldoende investerend vermogen

Om blijvend in staat te zijn om als ondernemende ontwikkelaar te investeren in de haveninfrastructuur en in te spelen op de kansen die de energietransitie, digitalisering en innovatie met zich meebrengen, is voldoende investerend vermogen voor het Havenbedrijf Rotterdam erg belangrijk. Met voldoende investerend vermogen zijn wij in staat om onze investeringsambitie uit te voeren. De financiële ruimte om te investeren is onder andere afhankelijk van de operationele kosten- en opbrengstontwikkeling, het rendement op onze investeringen, de omvang van (voltooide en geplande) investeringen en afspraken met verschaffers van eigen en vreemd vermogen.

Vermogenspositie verder versterkt

In 2016 zijn wij in staat geweest om onze vermogenspositie verder te versterken. De netto-omzet is toegenomen door de indexering van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe contracten heeft eveneens een positieve bijdrage aan de omzet geleverd. Ook hebben we onze kostenontwikkeling weten te matigen door keuzes te maken in onze activiteiten en kritisch te zijn op de ontwikkeling van onze interne kosten. Om deze matiging ook de komende jaren te continueren, is in 2016 gestart met een kostenbesparingsprogramma. De doelstelling van dit programma is om de kosten toekomstvast te maken door activiteiten, processen en organisatie kritisch tegen het licht te houden en op zoek te gaan naar optimalisering.

Meer financiële armslag voor strategische prioriteiten

Als onderdeel van onze jaarlijkse strategie-update is besloten om onze strategische prioriteiten de komende jaren meer budgetruimte te geven. Met deze additionele financiële armslag verwachten wij te kunnen versnellen op de thema’s innovatie, energietransitie en digitalisering. De keuze van het AKZO/Enerkem consortium voor Rotterdam en de doorontwikkeling van de ‘Pronto’ applicatie zijn voorbeelden van concrete resultaten hiervan.

Investeringsportfolio

Ons investeringsportfolio is goed gevuld. Wij volgen onze portefeuille op de verhouding klantgebonden investeringen en publieke investeringen alsmede op het aandeel dat nieuwe markten hebben. Tegenover de klantgebonden investeringen staat een direct financieel rendement. Voor onze publieke investeringen en onze investeringen in bedrijfsmiddelen is dit niet het geval. In 2016 hadden de publieke investeringen en bedrijfsmiddelen een aandeel van 44% in de totale investeringsuitgaven. Dit is meer dan het langjarig gemiddelde van 34%. Het aandeel van nieuwe markten bedroeg 21%. Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet. Onze focus op nieuwe markten zal de komende jaren blijven.

Impact Vennootschapsbelasting

Een belangrijke ontwikkeling die negatieve impact heeft op onze financiële ruimte is het besluit van de Europese Commissie dat de Nederlandse zeehavens per 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten betalen. Op basis van het huidige commerciële resultaat van het Havenbedrijf en het tarief van 25% vennootschapsbelasting, bedraagt het bruto-effect van deze introductie tussen 50 miljoen en 60 miljoen euro. De potentiële impact op de financiële ruimte is daarmee omvangrijk. De feitelijke belastingdruk van het Havenbedrijf Rotterdam is afhankelijk van de fiscale openingsbalans per 1 januari 2017. Op dit terrein is veel voorbereidend werk verricht. In 2017 worden de gesprekken transparant met de Belastingdienst hierover voortgezet teneinde zekerheid te verkrijgen over de financiële impact van de vennootschapsbelasting.

A-rating

Het Havenbedrijf Rotterdam ambieert een A-rating om investeringsambities waar te maken en bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. De belangrijkste financiële ratio’s die wij volgen zijn: netto schuld ten opzichte van de brutowinst (EBITDA) en operationele kasstroom om bestaande verplichtingen na te komen. Beide ratio’s zijn dit jaar stabiel gebleven.